ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
ปรัชญา
โครงสร้างการบริหารงาน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
 

นางสวงสุดา แก้วแพง


สถิติผู้เข้าชม

http://www.free-counter-plus.com
 

โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ตั้งอยู่เลขที่ 332 หมู่ที่ 4 บ้านโคกรังน้อย ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี
นายสม ศรียางนอก ผู้ใหญ่บ้านโคกรังน้อยในขณะนั้นพร้อมด้วยประชาชนในหมู่บ้าน ได้รว่มกันสละทรัพย์ และที่ดินจำนวน 18 ไร่ 2 งาน เอกสารสิทธิที่ดิน คือ นส.3ก. เลขที่ 2962 เล่มที่ 30 ข. หน้า 12 เลขดินที่ 162 โดยสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด 2 ห้องเรียน หลังคามุงแฝก โดยมีข้าราชการครูจากโรงเรียน บ้านโคกสะแกลาด 1 คน คือ นายสิทธิ์ ศรีน้ำอ้อม ปฏิบัติหน้าที่รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ เปิดทำการสอน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 มีนักเรียนทั้งหมด 49 คน สอนตามหลักสูตรชั้นประถมศึกษาตอนต้น

พ.ศ. 2521 ได้รับอนุมัติให้เปิดขยายชั้นเรียนถึงระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โดยเริ่มเปิดทำ การสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

พ.ศ. 2522 เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ.2521

พ.ศ. 2523 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2523 โรงเรียนโอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2529 ได้รับอนุมัติตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน เป็นอาจารย์ใหญ่คือ นายเกษม อินจงใจ และ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่คือ นายประชา ตะกรุดสงฆ์

พ.ศ. 2533 ได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนระดับชั้นเด็กเล็ก
พ.ศ. 2535 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการ ขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดทำการสอน 3 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
พ.ศ. 2539 ได้รับอนุมัติตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายเกษม อินจงใจ และผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 2 ตำแหน่ง คือ นายประชา ตะกรุดสงฆ์ และนายนิจชัย บุญแจ้ง

พ.ศ. 2546 เมื่อ วันที่ 7 กรกฎาคม 2546 โรงเรียนโอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ