ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
ปรัชญา
โครงสร้างการบริหารงาน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
 

นางสวงสุดา แก้วแพง


สถิติผู้เข้าชม

http://www.free-counter-plus.com
 

  

เหลือง หมายถึง ความสงบ ร่มเย็น และสมัครสมานสามัคคี
แดง    หมายถึง เข้มแข็ง อดทน ใฝ่รู้ เสียสละ