ชั้น
จำนวนนักเรียน
รวม
ชาย
หญิง
อนุบาล 1/1
10
13
23
อนุบาล 1/2
10
13
23
รวมอนุบาล 1
20
26
46
อนุบาล 2/1
13
11
24
อนุบาล 2/2
13
9
22
รวมอนุบาล 2
26
20
46
รวมระดับอนุบาล
46
46
92
ประถมศึกษาปีที่ 1
27
19
46
ประถมศึกษาปีที่ 2
16
13
29
ประถมศึกษาปีที่ 3
21
17
38
ประถมศึกษาปีที่ 4
27
19
46
ประถมศึกษาปีที่ 5/1
12
15
27
ประถมศึกษาปีที่ 6/1
15
10
25
ประถมศึกษาปีที่ 6/2
13
7
20
รวมระดับประถม
131
100
231
มัธยมศึกษาปีที่ 1
19
21
40
มัธยมศึกษาปีที่ 2
19
14
33
มัธยมศึกษาปีที่ 3
16
14
30
รวมระดับมัธยม
54
49
103
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
231
195
426
 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558

    


โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
67170 โทร. 056-784399
Best view  Internet Explorer 5X  with 800 x 600 high color (16 bits),medium text size.
©2007 Kokrangnoi
School.All rights reserved.Kokrangnoi-school@hotmail.com
Contact  Webmaster at : samart_math98@hotmail.com