ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1
นายสิทธิ์  ศรีน้ำอ้อม
รักษาการฯครูใหญ่
11 กค.16 - 3 พค.19
2
นายเหลือ  บุญแจ้ง
ครูใหญ่
3 พค.19 - 2 พค. 21
3
นายเรวัตร  ใจชื่น
ครูใหญ่
2 พค. 21 - 11 กย. 27
4
นายกฤษณ์  ศรทอง
ครูใหญ่
11 กย. 27 - 15 มค. 28
5
นายสิทธิ์  ศรีน้ำอ้อม
รักษาการฯครูใหญ่
15 มค. 28 - 29 กค. 28
6
นายเกษม  อินจงใจ
ครูใหญ่/อาจารย์ใหญ่/ผู้อำนวยการ
29 กค. 28 - 29 กพ. 47
7
นายประทีป  โตมะนิตย์
ผู้อำนวยการ
29 กพ. 47 - 7 มค. 52
8
นายอักษร ปลื้มชัย
ผู้อำนวยการ
7 มค. 52 - ปัจจุบัน
         


โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
67170 โทร. 056-784399
Best view  Internet Explorer 5X  with 800 x 600 high color (16 bits),medium text size.
©2007 Kokrangnoi
School.All rights reserved.Kokrangnoi-school@hotmail.com
Contact  Webmaster at : samart_math98@hotmail.com