นายคำรณ ฤาชา
นายแชล็ค ตะกรุดสงฆ์
นางบุญชู ตะกรุดสงฆ์
นางสมบัติ ตะกรุดสงฆ์
       
นายชะโลม ตะกรุดสงฆ์
นางรัศมี บุญเกิด
นายสมบัติ ปานเงิน
นายสมพงษ์ แจ่มหอม
       
นางพรทิพย์ แจ่มหอม
นายจันทิชัย พงษ์ศรี
น.ส.ธมนวรรณ ตะกรุดเพ็ง
นางอรุณ พงษ์ศรี
       
นายคมกฤช พากเพียร
นายประดุง จันทร์เพ็ง
นางอำภาวรรณ สอนจันทร์แดง
นายอุทัย ตะกรุดเงิน
       
 
นายสามารถ ใจกล้า
น.ส.คณาลักษณ์ พืชเงิน
น.ส.จติตาภา เขียวคำ
 
     
New Update
     
11-08-2014
       
       โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
67170 โทร. 056-784399
Best view  Internet Explorer 5X  with 800 x 600 high color (16 bits),medium text size.
©2007 Kokrangnoi
School.All rights reserved.Kokrangnoi-school@hotmail.com
Contact  Webmaster at : samart_math98@hotmail.com