ที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายประมวล  สุขประเสริฐ
ประธานกรรมการ
2
นายโชติช่วง  สิทธิปัญญา
รองประธานการรมการ
3
พระครูสุนทร  พัชรสิทธิ์
กรรมการ
4
พระครูสังฆรักษ์ธง  ฐานวีโร
กรรมการ
5
นายดำ  เที่ยงสันเทียะ
กรรมการ
6
นายคำภา  ด้วงธรรม
กรรมการ
7
นายเกิด  ทวีจิตร
กรรมการ
8
นายเชาว์  นรานอก
กรรมการ
9
นางบุญมี  หาดไธสง
กรรมการ
10
นางสุดสวาท  ขอกลาง
กรรมการ
11
นายโอภาส  หานลือชัย
กรรมการ
12
นางลัดดาวัลย์  ตะกรุดสงฆ์
กรรมการ
13
นายอุดม  นาคจำนงค์
กรรมการ
14
นายสุภาพ  บุญเกิด
กรรมการ
15
นายประทีป  โตมะนิตย์
กรรมการและเลขานุการ
         


โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
67170 โทร. 056-784399
Best view  Internet Explorer 5X  with 800 x 600 high color (16 bits),medium text size.
©2007 Kokrangnoi
School.All rights reserved.Kokrangnoi-school@hotmail.com
Contact  Webmaster at : samart_math98@hotmail.com