ประกาศโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

      ด้วยโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการศคกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จำนวน 16 รายการดังต่อไปนี้
     ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
        1.เครื่องชั่งไฟ้าสำหรับงานวิเคราะห์(Electronic Balance)จำนวน 1 ชุด
        2.โทรทัศน์สีแบบจอ LCD ขนาด 32 นิ้ว ระดับความระเอียดภาพ 1366 x 768 พิกเซล จำนวน 1 เครื่อง
        3.เครื่องเล่น DVD จำนวน 1 เครื่อง
        4.ชุดซ่อมอุปกรณ์และเก็บชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด
        5.ชุดทดลองถาดคลื่น จำนวน 1 ชุด
        6.ชุดทดลองแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
        7.เครื่องเคาะห์สัญาณไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
        8.ชุดทดลองแบบวิถีโค้ง จำนวน 1 ชุด
        9.เครื่องวัดความดันอากาศ จำนวน 1 ชุด
        10.ซอฟท์แวร์ดาราศาสตร์ จำนวน 1 ชุด
        11.โมบายระบบสุริยะ จำนวน 1 ชุด
        12.ชุดสาธิตคลื่นนิ่งในเส้นเชือก จำนวน 1 ชุด
        13.ชุดสาธิตพลังงานจลของแก๊ส จำนวน 1 ชุด

     ครูภัฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
        14.โต๊ะปกิบัติการสำหรับนักเรียน จำนวน 30 ตัว
        15.เก้าอี้ปฏิบัติการสำหรับนักเรียน จำนวน 30 ตัว
        16.โต๊ะครู จำนวน 1 ตัว
    
     กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องธุรการโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 18 มีนาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
ผู้สนใจ ติดต่อรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่งานพัสดุโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2554 จนถึง 17 มีนาคม 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 056-784399 ในวันและเวลาราชการ

แจ้งเปลี่ยนแปลงประกาศโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยดังนี้

รายการที่14. เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเฉพาะตามประกาศ โต๊ะปฏิบัติการสำหรับนักเรียน มาใช้คุณสมบัติเฉพาะตามมาตรฐาน มอก.1494-2541
รายการที่15 เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเฉพาะตามประกาศ เก้าอี้ปฏิบัติการสำหรับนักเรียน มาใช้คุณสมบัติเฉพาะตามมาตรฐาน มอก.1495-2541
3.ยกเลิกรายการที่ 16 โต๊ะครู

 
    


โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
67170 โทร. 056-784399
Best view  Internet Explorer 5X  with 800 x 600 high color (16 bits),medium text size.
©2007 Kokrangnoi
School.All rights reserved.Kokrangnoi-school@hotmail.com
Contact  Webmaster at : samart_math98@hotmail.com