ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาให้โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย เป็นโรงเรียนในโครงการ ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยจะเปิดสอนนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยกำหนดให้รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง จำนวน 30 คน โรงเรียนจึงกำหนดรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
            1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554
            2. มีผลการเรียนดังนี้
                    2.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในช่วงชั้นที่ 2 (ป.4,ป.5) ไม่ต่ำกว่า 3.00
                    2.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในช่วงชั้นที่ 2 (ป.4,ป.5)ไม่ต่ำกว่า 3.50
                    2.3 ได้คะแนนเฉลี่ยวิชาคอมพิวเตอร์ในช่วงชั้นที่ 2 (ป.4,ป.5) ไม่ต่ำกว่า 2.75
            3. ในกรณีที่ผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ 2. ต้องได้รับรางวัลจากการประกวดหรือแข่งขันตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
                 การประกวดโครงวิทยาศาสตร์ระดับเขตการศึกษาขึ้นไป    
                 การสอบแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับเขตการศึกษาขึ้นไป
                 การแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

         
          4. มีสัญชาติไทย
          5. ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          6. มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดีและมีบุคลิกเหมาะสม
          7. มีความตั้งใจเข้าโครงการ และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง

หลักฐานการสมัคร
     
  1.ใบรับรองการศึกษา ป.พ.7
       2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
       3.รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ

     รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
     เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
     สอบคัดเลือก วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
     เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
     ประกาศผล วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย หรือทาง www.krn-pbn3.com
     มอบตัว วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย

ตารางสอบชั้นม. 1 วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 – 15.00 น.
 
เวลา
วิชาสอบ
ครอบคลุมเนื้อหา
09.00 – 10.30 น. คณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 2
10.30 – 12.00 น. คอมพิวเตอร์ สาระการรู้เรียนคอมพิวเตอร์์ช่วงชั้นที่ 2
13.00 – 15.00 น. วิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 2
 
 


** ดาวน์โหลดใบสมัคร